کاربرد

محصول ما

محصولات ما باید با هم استفاده شوند. پس از استریلیزاسیون توسط دستگاه استریلیزر، با دستگاه آب بندی مهر و موم کنید تا ابزارها در محیط استریل قرار گیرند. از آب دستگاه آب مقطر فقط می توان برای تامین دستگاه استریل کننده استفاده کرد.

  • استریل کننده بخار

  • دستگاه آب مقطر

  • دستگاه آب بندی

  • پاک کننده اولتراسونیک