بازار

ما در بازارهای داخلی و خارجی مشتریان داریم. مدیر بازاریابی Joident می تواند برای تسهیل ارتباط بهتر با مشتریان از زبان انگلیسی روان استفاده کند. بازارهای اصلی فروش اروپا، خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای جنوب شرقی هستند.